1. Cele Formacji
  • Przygotowanie i towarzyszenie osobom mającym prowadzić różne formy katechezy dorosłych.
 2. Płaszczyzny formacji
  • duchowa
  • intelektualna (doktrynalna)
  • pastoralna
  • pedagogiczno – katechetyczna
 3. Etapy Formacji
  • Przygotowanie teoretyczne
   • Przygotowanie teoretyczne kandydatów dokonuje się w ramach Szkoły Katechistów.
   • W Szkole Katechistów mogą uczestniczyć:
    1. osoby posiadające wyższe wykształcenie teologiczne
    2. osoby nie posiadające wyższego wykształcenia teologicznego, które ukończyły katechizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
   • Ukończenie przygotowania teoretycznego nie jest równoznaczne z upoważnieniem do prowadzenia katechezy dorosłych.
  • Przygotowanie praktyczne
   • Po ukończeniu przygotowania teoretycznego kandydat zgłasza proboszczowi swoją gotowość do włączenia się w katechizowanie dorosłych.
   • Kandydat, który przeszedł przygotowanie teoretyczne i zgłosił swoją gotowość, podejmuje staż pod kierunkiem kompetentnej osoby.
   • Celem stażu jest pomoc kandydatowi w kształtowaniu praktycznych umiejętności prowadzenia katechez dorosłych i stwierdzenie zdatności do tego zadania.
   • Po stwierdzeniu uzdolnień kandydata proboszcz zwraca się do Kurii Metropolitalnej o misję kanoniczną do prowadzenia katechizacji dorosłych.
  •  Misja
   • Misja kanoniczna udzielana jest na jeden rok.
   • Na prośbę proboszcza może być przedłużana.
   • Warunkiem przedłużenia misji jest udział katechisty w stałej formacji.
  • Formacja stała
   • Formacja stała jest organizowana przez Szkołę Katechistów.
   • Formacja permanentna obejmuje wymiary: duchowy, intelektualny, pastoralny i pedagogiczno - katechetyczny.
   • Spotkania formacyjne odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku.
   • Stała formacja duchowa zakłada udział w rekolekcjach przynajmniej raz na dwa lata. Obowiązek ten może być spełniony również przez udział w innych formach rekolekcji zamkniętych (np. katechetów, ruchów, stowarzyszeń…).
 4. Szkoła katechistów
  Struktura formacji
  • Formacja w Szkole Katechistów obejmuje:
   1. Formację podstawową katechistów
   2. Formację permanentną katechistów
  • Podstawowa formacja prowadzona jest w dwóch grupach:
   1. osób posiadających wyższe wykształcenie teologiczne
   2. osób nie posiadających wyższego wykształcenia teologicznego, które ukończyły katechizację w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
  • Formacja podstawowa katechistów posiadających wyższe wykształcenie teologiczne obejmuje:
   1. pogłębienie formacji duchowej (systematyczna praca nad sobą i pogłębienie ducha apostolskiego)
   2. wprowadzenie w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych)
  • Formacja podstawowa katechistów nie posiadających wyższego wykształcenia teologicznego obejmuje:
   1. pogłębienie formacji duchowej (systematyczna praca nad sobą i pogłębienie ducha apostolskiego)
   2. wprowadzanie w podstawowe prawdy wiary Kościoła
   3. wprowadzenie w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych)
  • Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia szczegółowe.