1. KATECHEZA EWANGELIZACYJNA

A. Osoby dorosłe nieochrzczone

Cel

 • Doprowadzenie do wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i założony przez Niego Kościół.

Zadania

 • Pomoc w uświadomieniu własnych potrzeb życiowych.
 • Rozbudzenie potrzeby stawiania pytań egzystencjalnych dotyczących sensu i celu życia.
 • Rozbudzenie pytań o charakterze religijnym.
 • Głoszenie kerygmatu.

Treści

Problem człowieka, człowiek obrazem Boga, Boża miłość, grzech, zbawienie w Jezusie, wiara i nawrócenie, życie w Duchu Świętym, Wspólnota Kościoła, Słowo Boże, sakramenty, modlitwa

Formy

 • Głoszenie kerygmatu (np. kurs „Alfa”, kurs „Filip”)
 • Parafialne rekolekcje ewangelizacyjne (ks. F. Blachnicki)
 • Kursy ewangelizacyjne (np. Szkoła „Barnaba”)

B. Osoby dorosłe ochrzczone, które odpadły od Kościoła

Cel

 • Doprowadzenie do jedności z Kościołem.

Zadania

 • Wskazanie na przyczyny obojętności religijnej
 • Doprowadzenie do nawrócenia
 • Pomoc w pojednaniu z Kościołem

Treści

Kościół jako rzeczywistość wiary (nie tylko instytucja), Wspólnota Kościoła, świętość i grzeszność w Kościele, Boża miłość, wiara drogą zbawienia, nawrócenie i pojednanie z Kościołem, życie w Duchu Świętym, Słowo Boże, sakramenty, modlitwa, nowa asceza chrześcijańska

Formy

 • Zespoły ewangelizacyjne
 • Spotkania katechetyczne
 • Rozważanie Słowa Bożego
 • - Życie sakramentalne

2. KATECHUMENAT DOROSŁYCH

Wtajemniczenie katechumenów dokonuje się stopniowo w społeczności wiernych, którzy przez rozważanie razem z katechumenami bogactwa misterium paschalnego i pogłębianie własnego nawrócenia swoim przykładem prowadzą ich do pełniejszej uległości Duchowi Świętemu (ChWD 4)

 • Katecheza przygotowująca do przyjęcia sakramentów inicjacji.
 • Forma ta dokonuje się w Ośrodku katechumenatu przy parafii MB Bolesnej w Poznaniu.

3. KATECHEZA SAKRAMENTALNA

Adresaci

 • Osoby dorosłe przyjmujące sakrament
 • Osoby dorosłe towarzyszące przyjmującym sakrament (rodzice, świadkowie)

Cele katechezy

 • Przyjęcie Chrystusa i postawienie Go w centrum całego życia chrześcijanina.
 • Wychowanie do posłuszeństwa Słowu Bożemu.
 • Wprowadzenie do pełnego, świadomego i czynnego uczestnictwa w sakramentach.
 • Wychowywanie uczniów Jezusa Chrystusa do modlitwy, dziękczynienia, czynienia pokuty.
 • Budowanie ducha wspólnoty eklezjalnej.

Zadania

 • Przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentów.
 • Wprowadzenie w obrzędy udzielania sakramentów i przygotowanie do czynnego oraz owocnego w nich udziału.
 • Wprowadzenie kandydatów, rodziców kandydatów i świadków w konsekwencje wynikające z przyjęcia sakramentów.
 • Wskazanie rodzicom kandydatów i świadkom możliwości niesienia pomocy przyjmującym sakramenty w przygotowaniu oraz podjęciu zobowiązań sakramentu.

Formy

 • Spotkania katechetyczne
 • Celebracje liturgiczne

4. KATECHEZA SYSTEMATYCZNA

Adresaci

Adresatami katechezy systematycznej są dorośli chrześcijanie, którzy pragną pogłębienia w wierze.

Wiara człowieka dorosłego winna być stale oświecana, rozwijana i chroniona, by mogła nabyć tę mądrość chrześcijańską, która nadaje jedność, sens i nadzieję wielorakim doświadczeniom jego życia osobistego, społecznego i duchowego (DOK 173).

Założenia

 • Program katechezy dorosłych wpisuje się w całość oddziaływań duszpasterskich kierunkowanych przez program duszpasterski.
 • Katechezę dorosłych traktujemy, jako jedną z form martyrii, w ścisłym powiązaniu z liturgią i diakonią.
 • Integralność treści katechezy dorosłych podejmujemy w ramach jednego cyklu programu duszpasterskiego.
 • Program duszpasterski winien być dokładnie zaplanowany w ramach jednego cyklu (np. 5 lat), aby nie zatracić integralności treści katechezy dorosłych. Dzięki temu katecheza będzie miała charakter systematyczny.
 • Program katechezy dorosłych jest związany z rokiem liturgicznym i schematem ks. Abpa. (człowiek – wspólnota – wiara – kultura)
 • Na każdy rok pracy przygotowujemy 12 jednostek katechezy dorosłych (po 3 jednostki do każdego bloku),
 • Jednostki katechetyczne są ściśle skorelowane z propozycjami programu duszpasterskiego dla liturgii (np propozycja celebracji) i diakonii.

To, co katechizowani słyszą na katechezie, celebrują w czasie liturgii i wprowadzają w ży-cie w ramach diakonii.

5. KATECHEZA W RUCHACH RELIGIJNYCH I STOWARZYSZENIACH

Specyfika

 • Formacja prowadzona w ramach ruchu czy stowarzyszenia jest formą katechezy dorosłych.
 • Katecheza w ramach formacji danego ruchu, uwzględnia charyzmat ruchu czy stowarzyszenia
 • W ramach formacji własnej ruchu winien zostać uwzględniony Archidiecezjalny Program Duszpasterski, szczególnie zawarte w nim propozycje katechezy systematycznej.
 • Zaangażowani członkowie stowarzyszeń i ruchów mogą posługiwać we wspólnotach parafialnych jako katechiści.

6. KATECHEZA OKAZJONALNA

Wprowadzenie

 • Gromadzi ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej
 • Stanowi zaproszenie do podjęcia formacji osobistej i wejścia na drogę bardziej systematycznych poszukiwań

Cele

 • Pomoc w różnych sytuacjach życiowych
 • Kształtowanie ewangelijnego spojrzenia dorosłych na różne doświadczenia życiowe
 • Formowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich
 • Pogłębienie więzi z Kościołem

Sytuacje – okazje

A. Etapy życia ludzkiego

(początek życia, narodziny dziecka, wychowanie dziecka, dojrzewanie, młodość, dojrzałość, kryzys połowy wieku, przejście na emeryturę, choroba, starość, śmierć i żałoba)

B. Życie małżeńskie i rodzinne

(narzeczeństwo, młode małżeństwa, narodziny dziecka, małżeństwa bezdzietne (adopcja), usamodzielnienie się dzieci, jubileusze małżeńskie, wdowieństwo, małżeństwa w kryzysie, osoby porzucone przez współmałżonka, związki niesakramentalne, osoby żyjące samotnie)

C. Grupy zawodowe

(pracownicy fizyczni, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, sportowcy, rzemieślnicy, inżynierowie i pracownicy techniczni, służby mundurowe, świat mediów, środowiska twórcze – artyści, służba zdrowia, samorządowcy i administracja, nauczyciele, świat akademicki, ekonomiści – bankowcy, prawnicy, pracodawcy, wolne zawody)

D. Osoby w trudnych sytuacjach życiowych

(osoby z niepełnosprawnością, osoby pracujące zagranicą, migranci, uchodźcy, uzależnieni, bezrobotni, bezdomni, więźniowie)

E. Aktualne wydarzenia z życia Kościoła

(Kościół powszechny, Kościół w Polsce, Kościół lokalny, parafia)

F. Aktualne problemy świat

(polityka, kultura, gospodarka, ekonomia, globalizacja, odkrycia naukowe, kataklizmy, wojny, głód, zagrożenia ekologiczne, terroryzm, duże wypadki komunikacyjne, kryzysy gospodarcze)