Projekt wstępny Katechezy Dorosłych Archidiecezji Poznańskiej.

Zaproszenie Synodu

Kościół przywiązuje wielką wagę do katechezy dorosłych, którą uznaje za najznakomitszą formę katechezy (SAP I, 240, por. PDK 98).
***
W parafii, której zadaniem jest inspirowanie i krzewienie katechezy (por CT 67), powinna być rozwijana systematyczna katecheza wszystkich wiernych świeckich. Jej specyficzny duszpasterski charakter będzie uzależniony od adresatów (SAP I, 250)
***
Dla zapewnienia skuteczności katecheza dzieci i młodzieży musi być wspierana i uzupełniana przez katechezę dorosłych (por. PDK 97). Archidiecezja poznańska podejmuje niektóre z form tej katechezy. Wobec niewystarczalności dotychczasowych form oraz rozszerzenia kręgu adresatów Synod podjął refleksję nas jej zorganizowaniem w całości od nowa (SAP I, 257).

Założenia wstępne projektu

 1. Potrzeba pracy katechetycznej z dorosłymi
  • Odpowiedź na sytuację świata, w którym żyjemy
  • Zauważalne braki formacji u wielu dorosłych katolików
  • Pragnienie pogłębienia życia chrześcijańskiego u wielu wiernych świeckich
 2. Porządkowanie i doskonalenie form już istniejących
  • katecheza sakramentalna, kręgi biblijne, katecheza w ruchach i stowarzyszeniach
 3. Wypracowanie całościowej i spójnej koncepcji pracy z dorosłymi
  • Dotąd pracujemy trochę intuicyjnie i nieskoordynowanie
 4. Poszukiwanie odpowiednich metod pracy z dorosłymi
  • Dotąd wypracowano metody katechetyczne dla dzieci i młodzieży w szkole
  • Jak pracować z dorosłymi, aby prowadzić ich do wiary dojrzałej?
  • Wzorzec – katechumenat dorosłych
 5. Wieloetapowość i stopniowość prac
  • Stworzenie pewnej wizji i struktur
  • Zmiana mentalności duszpasterzy i wiernych – przekonać ich do katechezy dorosłych
  • Formacja formatorów – Szkoła Katechistów
  • Wymiana doświadczeń - rozeznawanie - weryfikacja